Дзвоніть: (096) 949 28 18

КОНЦЕПЦІЯ ПОСЛІДОВНОСТІ

  Субота, 21 лютого 2015. Опубліковано в Документи

Преамбула

Українське суспільство конче потребує корінних змін в органах державної влади і місцевого самоврядування. Без цього держава не спроможна виконати свої зобов’язання перед громадою. За свої права і свободи віддавали життя кращі сини і доньки нашого народу на «Майдані». Але… Крім того, що одні можновладці змінили інших, нічого по суті не змінилося.

Постає логічне питання – ЩО РОБИТИ?

Відповідь проста - необхідно створити дієвий механізм постійного контролю громадськості за діяльністю органів влади. Але, перш ніж приступити до створення механізму, потрібно сформулювати загальну Концепцію послідовності, яка буде служити дороговказом у напрямку діяльності по впровадженню Електронної демократії в Україні.

ЗАГАЛЬНА МЕТА: «Створити в Україні систему управління і самоврядування, що гарантує здійснення всебічного розвитку суспільства, фізичного, духовного, інтелектуального, творчого потенціалу особистості, і забезпечує досягнення гідного, благополучного, безпечного життя громадян».

Основоположні принципи:

  • Громадський продукт є відкритим, жодна з організацій не може узурпувати дану ініціативу.
  • Спілкування проходить на різних мовах, однак документи формуються на державній мові.

Глосарій

Електронна демократія – розробка та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу для колективних розумових (краудсорсінг) і адміністративних процесів (інформування, прийняття спільних рішень - електронне голосування, контролювання виконання рішень і т. д.) на всіх рівнях - починаючи з рівня місцевого самоврядування і закінчуючи державним.

Концепціягенеральний задум, що визначає стратегію дій при здійсненні реформ, проектів, планів, програм.

Місіязадекларований сенс створення та існування організації, загальне бачення призначення.

Мета – усвідомлений образ очікуваного та бажаного результату, на досягнення якого спрямована діяльність.

Принцип – першооснова, через яку приймаються рішення і вибудовується діяльність людини (організації).

Правило – вимога для виконання якихось умов (норми поведінки) всіма учасниками.

Влада – це здатність підкоряти своїй волі (впливу) людей або впливати на події (процеси, явища) в бажаному напрямку.

Політика – це сфера діяльності, пов'язана з побудуванням взаємовідносин між людьми.

Правове підґрунтя

Правовою основою будь-якого об’єднання громадян є виключно Конституція України, яка має пряму дію, відображає головні права і свободи людей, механізми і принципи їх реалізації, забезпечення та гарантування.

(Конституція України - є недосконалою з суперечливими між собою статтями, однак на її основі можна формувати пропозиції по вдосконаленню.)

Громадський рух

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу (народовладдя) безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Головним обов’язком держави є забезпечення прав та свобод людей.

Критерієм оцінки діяльності держави (здійснення народовладдя) є стан забезпечення прав та свобод людей, який визначається виключно народом, а не державою.

Учасниками Громадського Руху є фізичні особи, законні права яких порушені внаслідок неправомірних дій або бездіяльності органів державної влади і державного управління, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Участь в Русі, як і наявність у людей законних прав окремого підтвердження, фіксації та формалізації не потребує. Існування Руху констатується, як і людей, чиї права порушені.

Як права і свободи, Рух не має ніякого політичного, національного або релігійного забарвлення. Учасник Руху вправі дотримуватися будь-яких поглядів, переконань, уподобань або симпатій і намагатися знайти прихильників (однодумців) та відстоювати власні інтереси, якщо ці дії не порушують права і свободи інших громадян. Захист законних прав і свобод всіх людей без винятку є головною ідеологією Руху. Кожен учасник Руху вправі очікувати такого ставлення до себе, яке пропонує іншим.

Рух ошуканих громадян є соціальним підґрунтям (платформою) Громадської спілки «Народна влада».

Громадська спілка «Народна влада»

Громадська спілка «Народна влада» (Спілка) - це форма самоорганізації громадян, в якій народ здійснює владу безпосередньо і головною метою якої є створення демократичної української держави, здатної забезпечити реалізацію і захист прав своїх громадян, сталий розвиток людини і суспільства.

Спілка не є юридичною особою, своє існування у встановленому державою порядку не реєструє, а діяльність не формалізує.

Завдання спілки полягає в об’єднанні своїх членів та координації їх діяльності для досягнення спільної мети шляхом розробки нових і впровадження існуючих форм народовладдя.

Членами Спілки можуть бути громадяни, які публічно заявили про порушення своїх прав і свобод та готові їх відстоювати усіма можливими засобами, як то передбачає Конституція України.

Облік членів Спілки здійснюється в уніфікованому Електронному Реєстрі громадян України (Реєстр), який утворюється і функціонує в мережі Інтернет за адресою - http://www.feedback.ua

Реєстр є статистичним органом Спілки, ведеться уповноваженою особою в електронному і паперовому вигляді, відкритий для громадян, їх об’єднань, інших установ чи державних органів, слугує формальною основою для об’єднання громадян за інтересами (порушеними правами), обміну досвідом, здійснення аналітичної та іншої діяльності.

Членами Спілки можуть бути інші громадяни, які згодні з метою її створення і цілями діяльності.

Членство в Спілці добровільне, таке, що не позбавляє права на участь в інших об’єднаннях громадян, органах державної влади і місцевого самоврядування.

Управління Спілкою та Рухом

Єдиною формою управління Спілкою і Рухом є координація діяльності на принципах зворотного зв’язку і повної (абсолютної) відкритості, що забезпечує дієвий контроль громадськості за досягненням оголошеної мети і цілей.

Спілка може мати кілька органів управління (координації), які здійснюють свою діяльність за територіальним і функціональним принципом. Органи управління Спілки мають форму громадських організацій, зареєстрованих або не зареєстрованих державою у встановленому законом порядку зі статусом юридичних осіб або без.

Територіальні відділення та функціональні утворення можуть мати свої органи управління.

Участь у роботі керівних органів Спілки здійснюється, як правило, на безоплатній основі, добровільно. Ніхто не може бути примушений до участі у діяльності Спілки та її керівних органів. Рішення керівних органів не є обов’язковими. Вони приймаються до виконання членами Спілки та учасниками Руху, іншими громадянами добровільно з огляду на їх логічність, обґрунтованість і доцільність.

Відносини з громадянами та їх об’єднаннями

Спілка відкрита до спілкування з громадянами без будь-яких умов чи обмежень. Адекватна реакція на звернення громадян гарантується в обсязі повноважень, розуміння і відповідальності органу, члена або представника Спілки, якому це звернення було адресовано.

Спілка взаємодіє на рівних з іншими громадськими організаціями та об’єднаннями у взаємосприятливих формах незалежно від їх правового статусу чи реєстрації. Для координації діяльності Спілки з іншими об’єднаннями громадян можуть утворюватися відповідні координуючі органи, рішення (рекомендації) яких мають дорадчий характер і виконуються добровільно.

Влада, класова боротьба, народно-визвольний рух

З огляду на те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу (народовладдя) безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, боротьба за владу не є ціллю Спілки.

Одним із завдань спілки є створення таких умов і організація такого впливу на існуючі органи державної влади і місцевого самоврядування, за яких вони не зможуть діяти інакше, як в спосіб і чином, що передбачені Конституцією України. Реалізація цього завдання гарантує забезпечення реалізації та захисту прав і свобод не лише членів Спілки і учасників Руху, а й всіх громадян України.

Спілка готова співпрацювати з державою та сприяти її діяльності у всіх можливих формах якщо держава легітимна, діє в межах Конституції України і відкрита до такого співробітництва. Спілка не втручається в діяльність держави доки дії (бездіяльність) держави відповідають чинному законодавству.

Легітимність держави означає, що вона (органи державної влади і державного управління, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи) набула владу і здійснює свою діяльність від імені більшості (50 % + 1) народу України. Громадяни, які з поважних причин (неповнолітні діти, недієздатні повнолітні тощо) не набули або втратили виборчі права, наділяють своїми правами на безпосереднє здійснення влади довірених осіб (батьки, опікуни тощо).

Якщо держава або окремі державні органи чи органи місцевого самоврядування не набули повноважень здійснювати владу від імені більшості (50 % + 1) народу України, така держава і такі органи є нелегітимними, а їх діяльність незаконною, що означає узурпацію народної влади. В даному випадку під узурпацією слід розуміти насильницьке захоплення влади народу або її присвоєння державним органом чи посадовою особою, яким така влада або певний обсяг влади за Конституцією і законами не передані.

Посадові особи органів державної влади і місцевого самоврядування утворюють клас державних службовців – громадян України, на яких покладається безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території, у конкретній галузі державного управління. Якщо держава (державні органи чи державні службовці) не виконує належним чином своїх зобов’язань перед народом України або узурпувала владу і добровільно не відмовляється від своїх злочинних посягань, відносини народу з такою державою набувають характеру класової боротьби (боротьби за права і свободи народу). В такому разі Рух ошуканих громадян набуває ознаки народно-визвольного руху з застосуванням усіх можливих заходів повернення узурпованої державою влади та поновлення порушених прав.

Форми обміну інформацією та організації зворотного зв’язку

Для обміну інформацією та організації зворотного зв’язку крім пошти активно використовуються електронні засоби, що дозволяє забезпечити не лише обмін інформацією, а й одночасну відкриту комунікацію в он-лайн режимі чисельних аудиторій, проведення електронного опитування та підрахунку голосів, з’ясування і узгодження позицій в короткий термін з мінімальними витратами часу і коштів.

Спілка має свій сайт - http://narodna-vlada.org, голосовий сервер - http://mumble.org.ua та друкований орган.

Фінансування

Фінансування діяльності Спілки здійснюється за рахунок добровільних членських внесків, розмір яких не може бути більше неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Іншими джерелами фінансування діяльності Спілки можуть бути пожертвування, кошти, отримані від розповсюдження друкованого видання, надання платних послуг та реалізації прибуткових проектів. Фінансова діяльність Спілки регламентується окремим Положенням.

Завантажити документ.

Матрій Андрій Кліментійович

Коментарі   

0 # Юрій П. 28.02.2015, 15:43
10)
"...В такому разі Рух ошуканих громадян набуває ознаки народно-визволь ного руху з застосуванням усіх можливих заходів повернення узурпованої державою влади..."
Звертаю увагу, що тут "усіх можливих заходів" є надто широким визначенням. Без конкретики воно несе в собі загрозу і революції і Третього майдану і т.п. Чи це коректно?

11)
Про "Фінансування діяльності Спілки здійснюється за рахунок добровільних членських внесків, розмір яких не може бути більше неоподатковуван ого мінімуму доходів громадян"
-- чи вірно я зрозумів, що мова йде про щомісячні внески?

12)
Щодо "Іншими джерелами фінансування діяльності Спілки можуть бути пожертвування, кошти, отримані від розповсюдження друкованого видання, надання платних послуг та реалізації прибуткових проектів".
-- Якого спрямування можуть бути ці платні послуги і прибуткові проекти? Потрібна конкретика, інакше можна подумати і про неетичні послуги.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Юрій П. 28.02.2015, 15:40
9)
щодо "під узурпацією слід розуміти насильницьке захоплення влади народу"
-- але ж не завжди владу захоплювали насильницьким способом. Іноді це здійснювали через обіцянки і вибори, з наступним невиконанням обіцянок... Питання в тому, як уникати узурпації влади?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Юрій П. 28.02.2015, 15:38
7)
є така фраза: "Спілка взаємодіє на рівних з іншими громадськими організаціями та об’єднаннями у взаємосприятлив их формах незалежно від їх правового статусу чи реєстрації."
Як на мене, варто тут написати, що мова йде лише про організації і об’єднання, яснування яких не порушує права і свободи людей, і які не порушують закон.

8)
щодо "набула владу і здійснює свою діяльність від імені більшості (50 % + 1) народу України"
-- Необхідно зробити так, щоб 50%+1 громадянин України, що має статус виборця – щоб КОЖНА ця людина регулярно свідомо давала знати, що вона в курсі того, що відбувається і підтримує/не підтримує певні рішення і/або реалізації цих рішень. ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Юрій П. 28.02.2015, 15:35
5)
"Рух ошуканих громадян" -- звучить якось меншовартісно. Не надихає. Не відображає мети.
Надихає, наприклад, створення процвітаючого суспільства...

6)
згаданий сайт (і система)
Питання: чим вона буде краща за вже існуючу і діючу http://opencity.in.ua ?
Наприклад, для Запоріжжя тут вже багато заявок і вирішень питань: http://opencity.in.ua/issuelist#r=UA23101
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Юрій П. 28.02.2015, 15:29
3) слово "предвосхищаемо го" на українську можна перекласти як "очікуваного"

4)
Щодо наведеного визначення "Влада – це здатність підкоряти своїй волі (впливу) людей або впливати на події (процеси, явища) в бажаному напрямку."
Маю такі тези:
Коли люди наділяють мене владою, це означає, що вони делегують мені своє право прийняти остаточного рішення і зобов’язуються виконати прийняте мною остаточне рішення. Це буде діяти до тих пір, поки люди будуть достатньо сильно мені довіряти (вірити в те, що я, приймаючи рішення, піклуюсь про їх інтереси). Коли довіра падає нижче цього рівня, люди перестають виконувати прийняті мною рішення, бо бояться нашкодити собі.Тоді мої рішення перестають бути результативними , моя влада як така зникає.

Отже влада на пряму пов’язана із прийняттям рішень (зобов’язання і відповідальніст ь), з довірою і виконанням рішень (зобов’язання). Для здійснення влади важливу роль відіграють комунікації між тим, хто приймає рішення, тими, хто має виконувати рішення, і тими, на кого ці рішення впливають.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Матрій Андрій Кліментійович 01.03.2015, 14:09
3. Дякую, виправив.
4. Влада, у моему розумінні не пов’язана із прийняттям рішень. Влада - це здатність впливати на щось і цей вплив пов’язан із управлінням. В свою чергу будь-яке управління пов’язано із прийняттям рішень тощо. :)
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Юрій П. 28.02.2015, 15:27
Маю ряд коментарів і питань:

1)
Щодо "служити дороговказом у напрямку діяльності по впровадженню Електронної демократії в Україні"
-- Люди мають усвідомлювати щось одне спільне про демократію, і про її обов’язкові складові, про принципи здійснення -- лише за цих умов вони зможуть користуватись електронними інструментами здійснення демократії

2)
"Електронна демократія – розробка та використання інформаційно-ко мунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу для колективних розумових (краудсорсінг) і адміністративни х процесів (інформування, прийняття спільних рішень - електронне голосування, контролювання виконання рішень і т. д.) на всіх рівнях - починаючи з рівня місцевого самоврядування і закінчуючи державним." -- щодо цього визначення є 2 уточнення:
а) щодо згаданих "розумових" процесів варто уточнити, що такими можуть бути наступні: Мозкові штурми, Експертні (дослідницькі) центри (Think-tank)
б) краудсорсінг, як на мене, відноситься не до розумових, а до накопичувальних процесів
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Матрій Андрій Кліментійович 28.02.2015, 16:40
1. Юрію, це лише ваше уявлення, мое бачення зовсім інше.
2. Якщо є можливість запропонуйте свое визначення терміну (поняттю) "Електронна демократія"?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Юрій П. 28.02.2015, 20:08
1) цю думку я почув від Плахтія, і погоджуюсь із ним.
2) Враховуючи мої правки, визначення буде таким:
Електронна демократія – розробка та використання інформаційно-ко мунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу для колективних розумових (Мозкові штурми, Експертні (дослідницькі) центри (Think-tank)), накопичувальних (краудсорсінг) і адміністративни х процесів (інформування, прийняття спільних рішень - електронне голосування, контролювання виконання рішень і т. д.) на всіх рівнях - починаючи з рівня місцевого самоврядування і закінчуючи державним.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Создание сайтов.