Дзвоніть: (096) 949 28 18

ПРОЕКТ

Розділ  I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська Громадська спілка «НАРОДНА ВЛАДА» (далі – Спілка) є постійно діючим, колегіальним, консультативно-дорадчим органом, утвореним для узгодження основ, принципів, методів та координації діяльності громадських об'єднань, політичних партій, органів державної влади, місцевого самоврядування інших державних і недержавних організацій та громадян України, щодо правового регулювання порядку здійснення установчої влади народом України (частина друга статті 5 Конституції України). Порядок здійснення установчої влади визначається Конституцією та законами України.

1.2. Діяльність Спілки ґрунтується на принципах:
1.2.1. «Відкритості» – надання вільного доступу до інформації про діяльність спілки.
1.2.2. «Гласності» – участь у діяльності спілки населення, представників засобів масової інформації.
1.2.3. «Соборності» – процес прийняття узгоджених рішень у режимі діалогу.
1.2.4. «Рівноправності» – члени спілки мають рівні права незалежно від статусу чи посади.
1.2.5. «Толерантності» – учасники спілки мають право вільно висловлювати свою думку, при цьому поважаючи думку й особистості інших учасників спілки.
1.2.6. «Співпраці» – взаємодія з усіма громадянами, організаціями та представниками органів влади, охочими працювати на благо суспільства.
1.2.7. «Добровільності» – учасники спілки на добровільній основі беруть участь у діяльності спілки. Ніхто нікого не може примушувати до тієї чи іншої діяльності.
1.2.8. «Ініціативності» – кожен учасник спілки має право діяти самостійно, не перешкоджаючи діям іншим учасникам, за умови відповідності даної діяльності цілі, завданням та принципам визначеним у цьому Положенні.
1.2.9. «Справедливості» – спілка працює в законних інтересах кожного громадянина, не допускаючи ухвалення рішень на користь окремих кланів і груп населення, що суперечать інтересам всього суспільства.

 

Розділ IІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Мета діяльності: «створити в Україні систему управління і самоврядування, що гарантує здійснення всебічного розвитку суспільства, фізичного, духовного, інтелектуального, творчого потенціалу особистості, і забезпечує досягнення гідного, благополучного, безпечного життя громадян».

2.2. Основними завданнями Спілки є:
2.2.1. реалізація та захист інтересів громадян у різних сферах суспільного життя;
2.2.2. сприяння підвищенню соціальної та громадянської активності членів спілки, заохоченню членів спілки до участі у розв'язанні найрізноманітнішого кола завдань, які постають перед ними;
2.2.3. сприяння своїм членам у втіленні особистих духовних, творчих, спортивних та інших здібностей, задоволення соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів через широке коло громадських інститутів;
2.2.4. сприяння розвитку членів спілки на засадах територіальної української ідентичності, самоповаги, толерантності, духовності та високої культури;
2.2.5. збір та аналіз інформації щодо різноманітних соціальних проблем;
2.2.6. збір та аналіз інформації щодо ресурсного потенціалу, що існує на території Україні;
2.2.7. створення тимчасових робочих груп та колективів для аналізу та вирішення місцевих, регіональних проблем силами членів спілки;
2.2.8. розробка проектів та бізнес-планів задля вирішення різноманітних проблем;
2.2.9. підбір кадрів та ресурсів для реалізації відповідних місцевих проектів та бізнес-планів;
2.2.10. участь у реалізації відповідних проектів і бізнес-планів;
2.2.11. навчання членів спілки, спрямоване на підвищення їхньої соціальної активності;
2.2.12. розповсюдження досвіду роботи з активізації громадської діяльності;
2.2.13. висвітлення роботи спілки у ЗМІ;
2.2.14. залучення громадян України до здорового способу життя;
2.2.15. розвиток і поширення здорового дозвілля, спорту серед молоді;
2.2.16. організація та проведення культурно-просвітницьких, дозвільних, навчально-тренувальних, наукових, змагальних, оздоровчо-рекреаційних заходів тощо, а також участь у таких заходах;
2.2.17. сприяння членам спілки у соціалізації, здобутті освіти, підвищенні відповідного рівня фахової класифікації, працевлаштуванні тощо.

2.3. Для здійснення цілей і завдань, спілка має право:
2.3.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
2.3.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
2.3.3. брати участь у громадській діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.3.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
2.3.5. створювати установи та організації;
2.3.6. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
2.3.7. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
2.3.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики, зокрема:

  • подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;
  • у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;
  • подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
  • бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
  • одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

2.3.9. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
2.3.10. засновувати засоби масової інформації;
2.3.11. брати участь у розробленні проектів рішень з питань ґендерної рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
2.3.12. делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
2.3.13. проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
2.3.14. засновувати підприємства, необхідні для виконання зазначених цілей.

 

Розділ IІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ

3.1. Громадська спілка «НАРОДНА ВЛАДА» будується знизу до гори. Основа діяльності об’єднання – є учасник, який самостійно визначається з мірою власної участі. Всього передбачено дві форми участі в об’єднанні:
3.1.1. прихильник;
3.1.2. член.

3.2. Прихильниками спілки можуть бути громадяни України, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

3.3. Членами спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи або без такого статусу (далі – Організації) та фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

3.4. До складу спілки може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожній Організації. Членство у Громадській спілці є індивідуальним.

3.5. Прийняття кандидата до складу спілки здійснюється на підставі поданої заяви встановленого зразка і сплати річних членських внесків, та за умови дотримання кандидатами вимог цього Положення.

3.6. Організація, яка делегувала свого представника додає:
3.6.1. рішення керівника Організації, якщо інше не передбачено її установчими документами, про делегування представника до складу Громадської спілки, засвідчене печаткою (у разі наявності);
3.6.2. копії документів, що підтверджують реєстрацію Організації.

3.7. Членство в Громадській спілці достроково припиняється у разі:
3.7.1. рішення Загальних зборів щодо систематичної (більше ніж 2 рази поспіль) неучасті без поважних причин у засіданнях Загальних зборах або заходах робочих органів Громадської спілки;
3.7.2. повідомлення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській спілці;
3.7.3. скасування державної реєстрації Організації, представника якого обрано до складу Громадської спілки;
3.7.4. неможливості члена спілки брати участь у роботі Громадської спілки за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської спілки недієздатним або обмежено дієздатним;
3.7.5. набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;
3.7.6. не сплати прихильником спілки щорічних членських внесків;
3.7.7. подання учасником Громадської спілки особистої заяви;
3.7.8. смерті.

 

Розділ ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Учасники Громадської спілки мають право:
4.1.1. вільно брати участь у заходах Громадської спілки;
4.1.2. пропонувати питання щодо порядку денного засідань Загальних зборів та інших робочих органів Громадської спілки;
4.1.3. обговорювати питання, що виносяться на Загальні збори та засідання робочих органів Громадської спілки, вносити відповідні пропозиції;
4.1.4. ініціювати залучення представників громадськості, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань під час засідань Загальних зборів та робочих органів Громадської спілки;
4.1.5. здійснювати громадський контроль, звертатися до відповідних суб’єктів з вимогою про припинення протиправної діяльності у відповідності до чинного законодавства;
4.1.6. надавати реально можливу допомогу спілки в її діяльності.

4.2. Члени Громадської спілки зобов’язані:
4.2.1. брати участь у Загальних зборах, засіданнях Президії та комітетів Громадської спілки;
4.2.2. відкрито пропонувати та обирати кандидатів до керівних органів спілки;
4.2.3. голосувати з правом вирішального голосу на Загальних зборах та засіданнях робочих органів Громадської спілки, до складу яких вони входять;
4.2.4. бути членом одного комітету Громадської спілки;
4.2.5. у разі незгоди з прийнятими рішеннями висловлювати окрему думку викладену у письмовому вигляді, що в обов’язковому порядку долучається до протоколу засідання Загальних зборів, Президії та комітетів Громадської спілки;
4.2.6. сприяти досягненню мети та завдань спілки;
4.2.7. дотримуватись вимог Положення.

 

Розділ V. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Робочими органами спілки є:
5.1.1. Загальні збори;
5.1.2. Президія;
5.1.3. Обласні відділення;
5.1.4. Місцеві осередки;
5.1.5. Комітети;
5.1.6. Ревізійна комісія.

5.2. Вищим органом управління спілки є Загальні збори.

5.3. Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на квартал головою спілки, які відбуваються на голосовому сервері Mumble у мережі інтернет. Час проведення Загальних зборів визначається Президією спілки.

5.4. Позачергові Загальні збори можуть скликатися за ініціативою більшості від загального складу Президії або за пропозицією не менше 10% від загальної кількості членів спілки.

5.5. Загальні збори спілки відбуваються відкрито та є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загальної кількості членів спілки.

5.6. Повноваження Загальних зборів:
5.6.1. затвердження Положення, внесення до нього змін та доповнень;
5.6.2. затвердження типового Положення про обласні відділення, внесення до нього змін та доповнень;
5.6.3. затвердження типового Положення про місцеві осередки, внесення до нього змін та доповнень;
5.6.4. обрання Ревізійної комісії;
5.6.5. припинення повноважень голови спілки;
5.6.6. затвердження внесених в установленому порядку пропозицій щодо припинення та набуття членства у спілці;
5.6.7. визначення відповідно до мети і завдань пріоритетних напрямків діяльності спілки;
5.6.8. заслуховування звіту Голови про результати діяльності спілки за рік, що минув, визнання його задовільним або незадовільним;
5.6.9. затвердження програми діяльності спілки на поточний рік;
5.6.10. затвердження кількості та переліку комітетів спілки;
5.6.11. прийняття рішення про заснування спілкою підприємств, установ та інших організацій;
5.6.12. здійснення права власності щодо майна, яке перебуває у власності спілки;
5.6.13. визначення розміру і порядку сплати членських внесків, а також інших платежів;
5.6.14. прийняття рішення про вступ до спілок громадських організацій, інших об'єднань юридичних осіб;
5.6.15. затвердження форми документу, що підтверджує членство в спілці;
5.6.16. затвердження бланку та атрибутики спілки;
5.6.17. надання доручень Президії;
5.6.18. прийняття рішення про припинення діяльності спілки;
5.6.19. обрання ліквідаційної комісії;
5.6.20. затвердження ліквідаційного балансу;
5.6.21. розгляд будь-якого питання щодо діяльності спілки та прийняття по ньому рішення, незалежно від того, до компетенції якого статутного органу воно віднесено або делеговано.

5.7. Загальні збори обирають головуючого та секретаря. Рішення загальних зборів приймається шляхом відкритого підтримання пропозицій або висловлювання заперечень і оформлюється протоколом.

5.8. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо пропозицію підтримали більше половини від загальної кількості членів спілки, крім випадків, передбачених цим Положенням.

5.9. Президія є постійно діючим виконавчим органом спілки (далі – Президія). Засідання якої проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.

5.10. До складу Президії входять голови Обласних відділень.

5.11. Засідання Президії відбуваються відкрито та є правомочними за умови присутності двох третин членів від загального складу. Позачергові засідання Президії можуть скликатися за ініціативою голови спілки або за пропозицією не менше половини членів Президії.

5.12. Рішення Президії приймаються шляхом відкритого підтримання пропозицій або висловлювання заперечень і оформлюється протоколом. Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію підтримала більшість від загального складу членів Президії.

5.13. Повноваження Президії:
5.13.1. виключення членів спілки згідно п.3.5.;
5.13.2. організовує діяльность спілки відповідно до затвердженої програми;
5.13.3. організує та проводить заходи відповідно до затвердженої програми діяльності, а також вирішує питання, пов'язаних з участю спілки у таких заходах;
5.13.4. скликає Загальні збори більшістю голосів від її загального складу;
5.13.5. визначає час проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
5.13.6. здійснює облік членів спілки;
5.13.7. розглядає звернення від громадян до спілки;
5.13.8. розробляє проекти програм та рішень спілки;
5.13.9. обирає голову Громадської спілки;
5.13.10. погоджує документи, що підписує голова від імені спілки;
5.13.11. розробляє локальні правови акти, ведення кадрової документації;
5.13.12. проводить опитування членів спілки з метою виявлення громадської думки;
5.13.13. затверджує графік заходів спілки;
5.13.14. розпоряджається майном та коштами спілки в межах повноважень, наданих Загальними зборами;
5.13.15. делегує повноваження окремим особам, які працюють у спілці за трудовим договором або цивільно-правовою угодою;
5.13.16. виконує доручення Загальних зборів.

5.14. Громадську спілку очолює Голова, який обирається з числа членів Президії на її перших засіданнях, шляхом відкритого рейтингового голосування. Новообраним головою вважається кандидат, за якого було подано більшість голосів від загального складу членів Президії.

5.15. Повноваження Голови спілки:
5.15.1. представляє без довіреності спілку в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, інших організаціях всіх форм власності;
5.15.2. скликає, готує та проводить засідання Загальних зборів і Президії та головує на засіданнях;
5.15.3. за погодженням з Президією підписує документи від імені Громадської спілки;
5.15.4. приймає на роботу до спілки працівників за трудовим договором;
5.15.5. видає накази з кадрових, внутрішньо-організаційних питань;
5.15.6. готує щорічний звіт про результати діяльності спілки за рік, що минув;
5.15.7. організує роботу з підготовки та подання фінансової звітності;
5.15.8. координує роботу Президії спілки;
5.15.9. інформує Президію про свою діяльність та прийняті рішення;
5.15.10. організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян;
5.15.11. забезпечує здійснення громадського контролю у відповідності до чинного
законодавства;
5.15.12. виконує інші функції що делеговані Загальними зборами.

5.16. Повноваження голови Громадської спілки достроково припиняються у разі:
5.16.1. подання особистої заяви;
5.16.2. припинення членства в Громадській спілці;
5.16.3. набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;
5.16.4. вибуття з громадянства України;
5.16.5. за рішенням Загальних Зборів або Президії;
5.16.6. смерті.

5.17. Питання про переобрання голови Громадської спілки вважається прийнятим, якщо Загальні збори визнали щорічний звіт голови про результати діяльності спілки незадовільним.

5.18. Питання про переобрання голови Громадської спілки виноситься на розгляд Президії за ініціативою не менше 10% від загальної кількості членів спілки, за умови письмового оформлення прийнятого рішення.

5.19. У разі відсутності голови Громадської спілки або неможливості ним виконувати свої обов'язки його повноваження виконує заступник.

5.20. Заступник голови Громадської спілки обирається з числа членів Президії на її засіданнях, шляхом відкритого рейтингового голосування. Обраним вважається кандидат, за якого було подано більшість голосів від загального складу членів Президії.

5.21. Повноваження заступника:
5.21.1. виконує обов'язки голови спілки у раз і його відсутності;
5.21.2. підготовлює порядок денний до засідань Загальних зборів та Президії;
5.21.3. організовує ведення документації;
5.21.4. координує роботу постійних та тимчасових органів Громадської спілки;
5.21.5. розробляє проекти програм діяльності спілки на поточний рік;
5.21.6. забезпечує інформування громадськості про діяльність Громадської спілки;
5.21.7. забезпечує взаємодію та листування спілки з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
5.21.8. за погодженням з головою залучає до виконання окремих завдань членів спілки та інших осіб (за їх згодою);
5.21.9. виконує інші повноваження за дорученням голови або Президії.

5.22. Повноваження заступника голови достроково припиняються у разі:
5.22.1. подання особистої заяви;
5.22.1. припинення членства в Громадській спілці;
5.22.2. набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;
5.22.3. вибуття з громадянства України;
5.22.4. за рішенням Президії;
5.22.5. смерті.

5.23. Питання про переобрання заступника голови Громадської спілки виноситься на розгляд Президії за ініціативою трех членів Президії або за ініціативою не менше 10% від загальної кількості членів спілки, за умови письмового оформлення прийнятого рішення.

5.24. Обласні відділення є структурними підрозділами Громадської спілки, які утворюються переважно в обласних центрах. У кожній області може існувати тільки одне обласне відділення.

5.25. Обласне відділення формується не менш ніж з чотирьох місцевих осередків, які об'єднуються для координації та взаємодії, а також з метою виконання цілей (мети) та завдань спілки.

5.26. Обласні відділення обирають свої керівні органи на власних зборах. Чисельність керівного органу, форма його обрання, строк повноважень, а також форми його діяльності встановлюються типовим Положенням про обласне відділення.

5.27. Основою та первинним елементом є місцеві осередки, які створюються та діють на території України з метою виконання цілей (мети) та завдань спілки. Місцевий осередок формується не менш ніж з чотирьох членів спілки.

5.28. Діяльність місцевих осередків здійснюється відповідно до чинного законодавства України, положення ВГС «НАРОДНА ВЛАДА» та типового положення про місцеві осередки.

5.29. Місцеві осередки легалізуються в установленому чинним законодавством порядку. Рішення про спосіб легалізації місцевих осередків приймається Президією спілки.

5.30. Комітети є постійними робочими органами Громадської спілки, які створюються відповідно до основних напрямків діяльності спілки. Перелік комітетів затверджується Загальними зборами. Комітети формуються не менш ніж з чотирьох членів спілки. Члени спілки можуть входити до складу тільки одного комітету.

5.31. Робота комітетів проводиться колегіально, у формі засідань. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу членів комітету.

5.32. Засідання комітету проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць. Скликаються засідання головою комітету або у разі його відсутності секретарем комітету.

5.33. До повноважень комітетів належить:
5.33.1. попередній розгляд та опрацювання питань, що виносяться на засідання Загальних зборів та Президії;
5.33.2. громадська експертиза проектів нормативно-регуляторних актів, що розробляються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
5.33.3. взаємодія з консультативно-дорадчими органами, що діють при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
5.33.4. розгляд звернень громадян відповідно до компетенції комітету;
5.33.5. здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;
5.33.6. виконання інших функцій.

5.34. У кожному комітеті шляхом відкритого голосування обираються координатор та секретар комітету.

5.35. Координатор комітету:
5.35.1. забезпечує планування діяльності комітету та проведення його засідань;
5.35.2. відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань комітету з урахуванням пропозицій його членів;
5.35.3. забезпечує контроль за виконанням рішень комітету;
5.35.4. опрацьовує внесені у встановленому порядку пропозиції з питань діяльності комітету;
5.35.5. забезпечує контроль за виконанням рішень комітету;
5.35.6. опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції, зокрема, щодо вступу членів Громадської спілки до комітету;
5.35.7. залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської спілки та інших
осіб (за їх згодою);
5.35.8. забезпечує ведення річних звітів комітету, подає їх голові Місцевого осередку;
5.35.9. забезпечує інформування громадськості про діяльність комітету;
5.35.10. організовує опрацювання та розгляд звернень громадян;
5.35.11. виконує інші функції у межах повноважень комітету.

5.36. У разі відсутності координатора комітету або за неможливості виконувати ним свої обов'язки його функції виконує секретар.

5.37. Секретар комітету:
5.37.1. забезпечує ведення протоколів засідання комітету, у п’ятиденний термін подає їх на підпис голові Місцевого осередку;
5.37.2. погоджує ведення діловодства комітету з заступником головою Місцевого осередку та зберігає у нього всі документи комітету;
5.37.3. забезпечує оприлюднення рішень комітету та направлення їх до Президії Громадської спілки;
5.37.4. організовує опрацювання та розгляд звернень громадян;
5.37.5. забезпечує інформування громадськості про діяльність комітету;
5.37.6. виконує обов'язки координатора комітету у разі його відсутності;
5.37.7. здійснює інші функції у межах повноважень комітету.

5.38. Діяльність статутних органів спілки здійснюється на громадських засадах. На діяльність членів статутних органів спілки не розповсюджується законодавство про працю.

 

Розділ VІ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА СПІЛКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

6.1. Джерелами надходження коштів та майна спілки є:
6.1.1. передання спілці засновниками, членами або іншими суб’єктами в тому числі в якості членських та інших внесків;
6.1.2. передання фізичними та юридичними особами на підставі договорів дарування, пожертви та інших безоплатних цивільно-правових угод;
6.1.3. отримання в результаті благодійної діяльності фізичних та юридичних осіб;
6.1.4. придбання за рахунок власних коштів;
6.1.5. придбання в результаті господарської діяльності створених спілкою підприємств, установ та інших організацій;
6.1.6. набуття на інших підставах, не заборонених законом;
6.1.7. майно спілки не може перерозподілятись між його членами і повинно використовуватися для виконання статутних завдань або на благодійні цілі;
6.1.8. членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних та фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності спілки, не є об’єктом оподаткування.

6.2. У власності спілки можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

6.3. Спілка має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать її цілям та завданням, а також законодавству України.

6.4. Спілка набуває право власності у встановленому порядку на кошти та інше майно, передане їй у власність, пожертвуване фізичними та юридичними особами, а також на майно та майнові права, придбані за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах, не заборонених законом. Спілка володіє майном та коштами, придбаними в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених за її участю підприємств, установ та організацій.

6.5. Майно до спілки може бути внесено в установленому порядку будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями.

6.6. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Члени спілки не відповідають за її зобов’язаннями. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених законодавством.

6.7. Ризики випадкового знищення або пошкодження майна, що є власністю спілки або передане їй в користування її членами, несуть матеріально-відповідальні особи у розпорядженні яких знаходиться майно, якщо інше не передбачено законодавством.

6.8. Право власності на кошти та майно спілки реалізують Загальні збори в порядку, передбаченому законодавством України та цим Положенням. Повноваження щодо користування та розпорядження майном можуть бути покладені на Президію, з обов’язковим визначенням матеріально-відповідальних осіб.

6.9. Надходження спілки від фінансової діяльності спрямовуються виключно на статутні цілі та забезпечення господарської діяльності.

6.10. Фінансова діяльність спілки здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність спілки не є підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.

6.11. Спілка користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

6.12. Доходи або майно спілки не підлягають розподілу між її членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена спілки, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

Розділ VІІ. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ Й ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

7.1. Спілка здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку органам державної статистики, несе відповідальність за достовірність бухгалтерської і статистичної звітності.

7.2. Голова у щорічному звіті про результати діяльності спілки за рік, що минув, окремим пунктом доповідає про надходження і витрачання коштів спілкою.

7.3. В разі визнання звіту голови спілки незадовільним в частині надходження і витрачання коштів спілки Загальні збори доручають ревізійній комісії перевірку фінансової діяльності Спілки. Загальні збори членів спілки визначають строк проведення такої перевірки, в останній день якого збираються для прийняття рішення за наслідками перевірки.

7.4. Ревізійна комісія є контрольним органом спілки для перевірки фінансової діяльності Спілки, яка утворюється у складі трьох членів спілки.

7.5. Ревізійна комісія може залучати до виконання своїх завдань осіб, які мають відповідну освіту або кваліфікацію, з правом дорадчого голосу.

7.6. Ревізійна комісія має вільний доступ до усіх документів спілки.

7.7. За наслідками перевірки ревізійна комісія складає висновок, який подає Загальним зборам членів спілки для прийняття рішення.

 

Розділ VІІІОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОБОТИ

8.1. Голосовий сервер Mumble є інструментом для групового голосового спілкування, за допомогою якого проводяться конференції, навчальні семінари, робочі засідання, загальні збори та інші заходи.

8.2. Учасники спілки що планують брати участь у заходах, що організуються та проводяться на голосовому сервері повинні заздалегідь отримати персоніфікований доступ.

8.3. Персоніфікований доступ здійснюється головами місцевих осередків, обласних відділеннь та адміністратором голосового серверу на підставі членства у спілці.

 

Розділ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ СПІЛКИ

9.1. Проект змін і доповнень до Положення вноситься до порядку денного Загальних зборів членів спілки за ініціативою більшості від загального складу Президії спілки.

9.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Положення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж три чверті від загальної кількості членів спілки.

9.3. Зміни і доповнення до Положення підлягають обов'язковій реєстрації.

 

Розділ X. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

10.1. Припинення діяльності спілки здійснюється шляхом:
10.1.1. реорганізації передання майна, прав та обов'язків правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення);
10.1.2. ліквідації.

10.2. Припинення діяльності спілки здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, за яке проголосували не менш, ніж три чверті від загальної кількості членів спілки.

10.3. Ліквідація спілки здійснюється також за рішенням суду.

10.4. Ліквідація спілки за рішенням Загальних зборів здійснюється ліквідаційною комісією, яка обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів спілки.

10.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню спілкою. З цього моменту Загальні збори відбуваються в міру необхідності.

10.6. Ліквідаційна комісія в триденний термін з моменту її обрання:
10.6.1. оцінює майно спілки, виявляє дебіторів і кредиторів, здійснює розрахунки з ними;
10.6.2. складає ліквідаційний баланс.

10.7. Майно, що належить спілці, в тому числі кошти від реалізації майна під час процедури ліквідації, спрямовуються на:
10.7.1. оплату праці працівників за трудовим договором, виконання грошових зобов'язань за цивільно-правовими угодами;
10.7.2. виконання зобов'язань перед державними цільовими фондами.

10.8. Майно, передане спілці у користування, повертається власнику в натуральній формі.

10.9. Майно, що залишилось, використовується для виконання статутних завдань, на благодійні цілі, або спрямовується в доход держави.

10.10. Активи не можуть перерозподілятись між членами спілки, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 


СХЕМА організаційної  структури  ВГC «НАРОДНА ВЛАДА»

 

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Создание сайтов. https://ternopil.cx.ua/