Дзвоніть: (096) 949 28 18

КОНЦЕПЦІЯ

  Неділя, 24 листопада 2013. Опубліковано в Статті

Засади організації народовладдя

Глосарій

Концепціягенеральний задум, що визначає стратегію дій при здійсненні реформ, проектів, планів, програм.

Місіязадекларований сенс створення та існування організації, загальне бачення призначення.

Мета – усвідомлений образ очікуваного та бажаного результату, на досягнення якого спрямована діяльність.

 

Принцип – першооснова, через яку приймаються рішення і вибудовується діяльність людини (організації).

Правило – вимога для виконання якихось умов (норми поведінки) всіма учасниками.

Влада це здатність підкоряти своїй волі (своєму впливу) людей або впливати на події (процеси, явища) в бажаному напрямку.

Політика  це сфера діяльності, пов'язана з побудуванням взаємовідносин між людьми.

Правове підґрунтя

Правовою основою будь-якого об’єднання громадян є виключно Конституція України, яка має пряму дію, відображає головні права і свободи людей, механізми і принципи їх реалізації, забезпечення та гарантування.

Рух ошуканих громадян

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу (народовладдя) безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.  

Головним обов’язком держави є забезпечення прав та свобод людей.

Критерієм оцінки діяльності держави (здійснення народовладдя) є стан забезпечення прав та свобод людей, який визначається виключно народом, а не державою.  

Учасниками Руху ошуканих громадян є фізичні особи, законні права яких порушені внаслідок неправомірних дій або бездіяльності органів державної влади і державного управління, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Участь в Русі, як і наявність у людей законних прав окремого підтвердження, фіксації та формалізації не потребує. Існування Руху констатується, як і людей, чиї права порушені.

Як права і свободи, Рух не має ніякого політичного, національного або релігійного забарвлення. Учасник Руху вправі дотримуватися будь-яких поглядів, переконань, уподобань або симпатій і намагатися знайти прихильників (однодумців) та відстоювати власні інтереси, якщо ці дії не порушують права і свободи інших громадян. Захист законних прав і свобод всіх людей без винятку є головною ідеологією Руху. Кожен учасник Руху вправі очікувати такого ставлення до себе, яке пропонує іншим.  

Рух ошуканих громадян є соціальним підґрунтям (платформою) Громадської спілки «Народна влада».   

Громадська спілка «Народна влада»

Громадська спілка «Народна влада» (Спілка) - це форма самоорганізації громадян, в якій народ здійснює владу безпосередньо і головною метою якої є створення демократичної української держави, здатної забезпечити реалізацію і захист прав своїх громадян, сталий розвиток людини і суспільства.

Спілка не є юридичною особою, своє існування у встановленому державою порядку не реєструє, а діяльність не формалізує.

Завдання спілки полягає в об’єднанні своїх членів та координації їх діяльності для досягнення спільної мети шляхом розробки нових і впровадження існуючих форм народовладдя.

Членами Спілки можуть бути громадяни, які публічно заявили про порушення своїх прав і свобод та готові їх відстоювати усіма можливими засобами, як то передбачає Конституція України.

Облік членів Спілки здійснюється в уніфікованому Реєстрі ошуканих громадян України (Реєстр), який утворюється і функціонує відповідно до окремого Положення. Реєстр є статистичним органом Спілки, ведеться уповноваженою особою в електронному і паперовому вигляді, відкритий для громадян, їх об’єднань, інших установ чи державних органів, слугує формальною основою для об’єднання громадян за інтересами (порушеними правами), обміну досвідом, здійснення аналітичної та іншої діяльності. 

Членами Спілки можуть бути інші громадяни, які згодні з метою її створення і цілями діяльності.

Членство в Спілці добровільне, таке, що не позбавляє права на участь в інших об’єднаннях громадян, органах державної влади і місцевого самоврядування.

Управління Спілкою та Рухом

Єдиною формою управління Спілкою і Рухом є координація діяльності на принципах зворотного зв’язку і повної (абсолютної) відкритості, що забезпечує дієвий контроль громадськості за досягненням оголошеної мети і цілей.

Спілка може мати кілька органів управління (координації), які здійснюють свою діяльність за територіальним і функціональним принципом. Органи управління Спілки мають форму громадських організацій, зареєстрованих або не зареєстрованих державою у встановленому законом порядку зі статусом юридичних осіб або без.

Територіальні відділення та функціональні утворення можуть мати свої органи управління.

Участь у роботі керівних органів Спілки здійснюється, як правило, на безоплатній основі, добровільно. Ніхто не може бути примушений до участі у діяльності Спілки та її керівних органів. Рішення керівних органів не є обов’язковими. Вони приймаються до виконання членами Спілки та учасниками Руху, іншими громадянами добровільно з огляду на їх логічність, обґрунтованість і доцільність.

Відносини з громадянами та їх обєднаннями

Спілка відкрита до спілкування з громадянами без будь-яких умов чи обмежень. Адекватна реакція на звернення громадян гарантується в обсязі повноважень, розуміння і відповідальності органу, члена або представника Спілки, якому це звернення було адресовано.

Спілка взаємодіє на рівних з іншими громадськими організаціями та об’єднаннями у взаємосприятливих формах незалежно від їх правового статусу чи реєстрації. Для координації діяльності Спілки з іншими об’єднаннями громадян можуть утворюватися відповідні координуючі органи, рішення (рекомендації) яких мають дорадчий характер і виконуються добровільно. 

Влада, класова боротьба, народно-визвольний рух

З огляду на те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу (народовладдя) безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, боротьба за владу не є ціллю Спілки.

Одним із завдань спілки є створення таких умов і організація такого впливу на існуючі органи державної влади і місцевого самоврядування, за яких вони не зможуть діяти інакше, як в спосіб і чином, що передбачені Конституцією України. Реалізація цього завдання гарантує забезпечення реалізації та захисту прав і свобод не лише членів Спілки і учасників Руху, а й всіх громадян України.

Спілка готова співпрацювати з державою та сприяти її діяльності у всіх можливих формах якщо держава легітимна, діє в межах Конституції України і відкрита до такого співробітництва. Спілка не втручається в діяльність держави доки дії (бездіяльність) держави відповідають чинному законодавству.

Легітимність держави означає, що вона (органи державної влади і державного управління, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи) набула владу і здійснює свою діяльність від імені більшості (50 % + 1) народу України. Громадяни, які з поважних причин (неповнолітні діти, недієздатні повнолітні тощо) не набули або втратили виборчі права, наділяють своїми правами на безпосереднє здійснення влади довірених осіб (батьки, опікуни тощо).

Якщо держава або окремі державні органи чи органи місцевого самоврядування не набули повноважень здійснювати владу від імені більшості (50 % + 1) народу України, така держава і такі органи є нелегітимними, а їх діяльність незаконною, що означає узурпацію народної влади. В даному випадку під узурпацією слід розуміти насильницьке захоплення влади народу або її присвоєння державним органом чи посадовою особою, яким така влада або певний обсяг влади за Конституцією і законами не передані.

Посадові особи органів державної влади і місцевого самоврядування утворюють клас державних службовців – громадян України, на яких покладається безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території, у конкретній галузі державного управління. Якщо держава (державні органи чи державні службовці) не виконує належним чином своїх зобов’язань перед народом України або узурпувала владу і добровільно не відмовляється від своїх злочинних посягань, відносини народу з такою державою набувають характеру класової боротьби (боротьби за права і свободи народу). В такому разі Рух ошуканих громадян набуває ознаки народно-визвольного руху з застосуванням усіх можливих заходів повернення узурпованої державою влади та поновлення порушених прав.

Форми обміну інформацією та організації зворотного звязку

Для обміну інформацієюта організації зворотного зв’язку крім пошти активно використовуються електронні засоби, що дозволяє забезпечити не лише обмін інформацією, а й одночасну відкриту комунікацію в он-лайн режимі чисельних аудиторій, проведення електронного опитування та підрахунку голосів, з’ясування і узгодження позицій в короткий термін з мінімальними витратами часу і коштів.

Спілка має свій сайт, голосовий сервер та друкований орган.

Фінансування

Фінансування діяльності Спілки здійснюється за рахунок добровільних членських внесків, розмір і користування якими визначається окремим Положенням.

Іншими джерелами фінансування діяльності Спілки можуть бути пожертвування, кошти, отримані від розповсюдження друкованого видання, надання платних послуг та реалізації прибуткових проектів. Фінансова діяльність Спілки регламентується окремим Положенням.

Паливода Віктор Іванович

Коментарі   

0 # Вячеслав 05.02.2014, 13:58
Считаю, что формируя КОНЦЕПЦИЮ, неоходимо сразу:
1. Определиться с факторами, выявление которых предполагает в последующем:
2. Сформировать навыки распознавания выявленных факторов в будущем,
что в свою очерередь предполагает в последующем:
3. Выработку (формулирование ) вектора целей деятельности (управления) относительно выявленных факторов и внесение этих целей в общий вектор целей в данном случае каждого в отдельности из всех возможных участников проекта "Народовластие" ,
а затем:
4.Формирование концепции управления на основе решения задачи об устойчивости объекта управления, в данном случае реализации проекта "Народовластие" , в смысле предсказуемости его поведения (т.е. возможных направлений развития данного проекта в будущем) в среде (в данном случае в обществе) (предсказуемост и в той мере, какой требует управление с заданным уровнем качества), т.е. тот этап, который в данном случае осуществляется попытка реализовать,
после чего необходимо будет:
5. Организовать целесообразную управляющую структуру, несущую концепцию управления на основе "Народовластия".
6. Организовать Контроль над деятельностью структуры в процессе управления, осуществляемого
ею в процессе реализации проекта "Народовластия".
7. Своевременно ликвидировать структуру управления в случае ненадобности или поддеривать её в работоспо-
собном состоянии до следующего изпользования.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Ladomyr 03.02.2014, 13:27
Хотелося бы чтобы из употребления в Союзе были изначально изъяты чужеродные затасканные слова, например: демократия, президент, премьер и прочий демонократическ ий мусор, озвучена идея устройства государства, для обсуждения и выработки действительно народной системы власти и контроля за властью без учета и ссылок на западные гнилые демонократии.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Олег 04.02.2014, 23:53
А так же не мало важно, убрать слово "рабочие" (не стоит забывать, что это слово означает, рабы). На подсознание оно действует соответствующе. Так что о каком освобождении может идти речь?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
+1 # Оснач Елена Кирилловн 02.02.2014, 15:35
Это все правила хороши для функционировани я коммерческой спилки. Уместна цитата из песни Высоцкого: "Только в самом конце разговора я обидел его, я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором". Короче, Этот СОЮЗ в таком виде станет липкой смесью, которая будет держать народ за ноги, чтобы он выпускал пар на подобных конференциях и никогда не пёрся во власть и не донимал власть своими предложениями.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # петро 11.11.2014, 23:05
олена, повністю з вами погоджуюся. Нам потрібна боротьба за владу. Нас сотні провідників і організацій 23 роки водять "вокруг да около" А питання два - в чиїх руках влада? В олігархії І друге - цю владу потрібно забрати і передати в руки представників нації яких нація буде жорстко контролювати і відкликати при потребі. Олігархію потрібно ліквідувати взагалі. А що на пропонують? Знову громадський рух. Посилаються на конституці. Те це шахрайська конституція нічого в ній в наших інтересах немає!
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Анатолій Коввальов 02.01.2014, 14:24
Я підтримую будь-яке прогреивне обєднання. Послідовно обєднуючись навколо прекрасних ідей ми згуртовано прийдемо до досконалішого суспільства.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
+1 # Никонов Александр Витальевич 28.12.2013, 02:37
"Спілка готова співпрацювати з державою ... якщо держава легітимна, ... Якщо держава не набула повноважень здійснювати владу від імені більшості (50 % + 1) народу України, така держава і такі органи є нелегітимними..."

Жаль, что спилка не сможет сотрудничать с державой, поскольку я не припомню, когда держава последний раз приобретала полномочия от 50% ( +1) народа Украины.

--------
И это, Виктор Иванович, ещё не всё. Я решил выдавать свои замечания не более чем по 5 штук и смотреть на реакцию. Продолжение следует..
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Паливода Віктор Іванович 31.12.2013, 20:25
Уважаемый Александр Витальевич!
Вы не думаете, что в таком серьезном вопросе, как легитимность органов государственной власти и органов местного самоуправления одного Вашего "не припомню..." мягко говоря не совсем достаточно?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Никонов Александр Витальевич 28.12.2013, 02:14
"Ціль спілки полягає в об’єднанні своїх членів та координації їх діяльності для досягнення спільної мети шляхом розробки нових і впровадження існуючих форм народовладдя."

Какое счастье, что это не читал Андрей Матрей. С ним бы приключилась ..(не будем уточнять,что).. из-за того, что ну не может-же "Координация" быть целью, ведь она-же ПРОЦЕСС (действие) !!
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Паливода Віктор Іванович 31.12.2013, 20:29
Советую перечитать Манифест Союза, выполнять который, как его член Вы добровольно согласились. Процетировать один из принципов, или сами найдете?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Матрій Андрій Кліментійович 28.12.2013, 14:08
Александр Витальевич, благодарю за комментарий, в котором вы описали свое замечание. На его основе внес изменение в текст "Концепции".
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Никонов Александр Витальевич 28.12.2013, 02:00
"Адекватна реакція на звернення громадян гарантується в обсязі повноважень, розуміння і відповідальност і органу, члена або представника Спілки, якому це звернення було адресовано."

Я так понял, что хоть и "Спілка відкрита до спілкування з громадянами без будь-яких умов чи обмежень." , но адекватная её реакция при обращении к ней (спилке, как к целому), без указания конкретного лица, не только в общепринятые сроки реагирования, но и вообще не гарантирована. И это мне, действующему члену организации, не нравится.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
+1 # Паливода Віктор Іванович 31.12.2013, 20:13
Уважаемый Александр Витальевич!
Хочется верить, что граждан Украины заинтересует деятельность Союза «НАРОДНА ВЛАДА», и они станут обращаться по этому поводу в разного рода и уровня руководящие, рабочие, вспомогательные , печатные органы Союза, к их конкретным представителям и рядовым членам Союза. Вам, как Координатору Рабочей группы № 1 (по разработке Концепции Союза и его основополагающи х документов) должно быть понятно, что вне зависимости от письменного либо устного, личного либо заочного обращения упомянутые органы (их легитимные представители) могут и имеют право письменно либо устно, в том числе через сайт «НАРОДНА ВЛАДА» или другие СМИ отвечать на конкретные обращения граждан исключительно в рамках своей компетенции (полномочий) и затронутого вопроса. Это и есть «адекватная реакция».
Членство, а также участие в работе союзных органов обязует. Предполагается, что система управления Союзом будет носить централизованны й характер и основываться на принципах координации. Это также означает, что соблюдение добровольных обязательств, которые принимает на себя каждый вступая в Союз, будет контролироватьс я централизованно , а также первичными (региональными) организациями, их руководящими органами. Соблюдение членами Союза, его органами, их представителями и членами Союза Манифеста, а также других основополагающи х документов, к разработке которых Вы (возглавляемая Вами Рабочая группа №1) так и не приступили, создаст механизм «гарантирования » адекватной реакции Союза на обращения граждан.
Мне неизвестны «общепринятые сроки реагирования», и совершенно непонятно, какое отношение эти сроки имеют к деятельности нашего Союза. Если Вы имеете ввиду организацию работы государственных органов с заявлениями и обращениями граждан, то нормы соответствующег о законодательств а, включая механизмы ответственности за его несоблюдение (гарантирование ), применены быть не могут, так как Союз не является государственной организацией. Потому Союз (члены союза) должен для себя определить сам, как и в какие сроки отвечать гражданам на их обращения. Это и должно было найти отражение в основополагающи х документах Союза, к разработке которых Вы так и не приступили, занявшись совершенно иными вопросами, выходящими за рамки компетенции Координатора рабочей группы и Манифеста.
Обращение граждан к Союзу «НАРОДНА ВЛАДА», «как к целому», теоретически возможно. Например, - через СМИ. На обращения типа «на деревню дедушке» можно реагировать либо оставлять их без ответа. По аналогии представьте, что существует обращение к Украине или украинскому народу в целом. Как Вы думаете, кто должен реагировать на такие обращения и должен ли вообще? Возможно, отвечать на обращения в адрес Союза должен будет уполномоченный представитель, который в силу отсутствия сейчас основополагающи х документов Союза еще не определен. Большинство граждан, однако, будут обращаться к конкретным лицам и органам, с указанием почтового адреса и соответствующих реквизитов. Лично я проблем в этом не вижу. С Вами или без Вас, нравится ли это Вам, как «действующему члену организации» или нет, но соответствующие протоколы функционировани я Союза будут подготовлены и приняты.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Никонов Александр Витальевич 28.12.2013, 01:51
"Громадська спілка «Народна влада» (Спілка) - це форма самоорганізації громадян, в якій народ здійснює владу безпосередньо і головною метою якої є створення демократичної української держави, здатної забезпечити реалізацію і захист прав своїх громадян, сталий розвиток людини і суспільства."

Очень непонятное высказывание, где ,согласно нормам украинского литературного языка, разъясняется, что главной целью ФОРМЫ самоорганизации граждан является СОЗДАНИЕ ... ДЕРЖАВЫ ... с очень приятными параметрами.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Паливода Віктор Іванович 31.12.2013, 20:16
Уважаемый Александр Витальевич!
Я всего лишь попытался определить, что именно с точки зрения Координационног о комитета «ВЗАЄМОДОПОМОГА » должен собой представлять общественный союз «НАРОДНА ВЛАДА»? Каковы его цели и задачи, для чего он вообще создавался? По поводу языковых норм (русского, украинского, китайского, современного и не очень) совершенно очевидно, что в приведенном Вами абзаце речь идет не о ФОРМЕ, как таковой, а о Союзе в форме…, целью которого является создание ДЕРЖАВЫ! Разницу улавливаете? Обращаю Ваше внимание, что любая общественная организация является одной из официально существующих организационно- правовых форм объединений граждан. Если Вы мне не верите или этого не знаете, - не страшно, Википедия поможет: (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F).
Прошу обратить внимание на первую фразу раздела «Значення»: «Закон України «Про громадські об'єднання» визначає громадську організацію як «громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи», тобто це одна з організаційно-п равових форм громадських об'єднань в Україні».
Если в дальнейшем захотите компенсировать свое «непонимание», - советую воспользоваться Интернетом, где без особого труда найдете и другие формы объединений граждан.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Никонов Александр Витальевич 28.12.2013, 01:41
"Критерієм оцінки діяльності держави (здійснення народовладдя) є стан забезпечення прав та свобод людей, який визначається виключно народом, а не державою. "

Очень неудачное выражение. Совершенно не понятно, то ли народ задаёт заранее какой-то уровень обеспечения прав (" який визначається виключно народом"), то ли народ каждый день ходит измерять этот уровень обеспечения прав, и категорически запрещает сделать то же самое державе.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
+1 # Паливода Віктор Іванович 31.12.2013, 20:19
Уважаемый Александр Витальевич!
Вы, как и любой другой гражданин, имеете полное право давать оценки Концепции, даже если они ошибочные. Для этого она и вынесена на всеобщее обсуждение. Спасибо, что при этом Вы поясняете свою позицию. Это честный и конструктивный подход, на который не многие способны.
Предполагаю, что Вы и сами знаете уровень Вашего владения украинским языком. Никто не застрахован от ошибок. Постарайтесь следующий раз более внимательно отнестись к переводу на русский язык потому как слово «стан» переводится с украинского как «состояние», а не «уровень». Хотя я и не претендую на соблюдение всех норм современного украинского или русского языка, предлагаю Вам свой непрофессиональ ный перевод. Может после этого Ваш вопрос отпадет сам собой?
Перевод: «Критерием оценки деятельности государства (осуществления народовластия) служит состояние обеспечения прав и свобод людей, которое определяется исключительно народом, а не государством».
Речь идет о том, что если государство отвечает перед народом за свою деятельность, а не наоборот, то и оценивать деятельность государства может (имеет право) только народ, а не государство! Если государство само оценивает свою деятельность, как это происходит сегодня, то такая оценка не может быть объективной! Оценочная деятельность граждан носит субъективный характер с той разницей, что народ на это имеет право, а государство такого права НЕ ИМЕЕТ! Выяснение обоснованности выдвинутых претензий (обвинений) и степени ответственности происходит (должно происходить) в Суде присяжных заседателей (народный суд, а не профанация в виде судилища от имени народа). На государственных служащих, в отличие от рядовых граждан презумпция невиновности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8) не распространяетс я. Это значит, что не суд должен доказывать виновность государства (должностных лиц), а государство должно доказывать свою невиновность, как это принято и делается в большинстве правовых европейских государств. Потому в Европе так часто высокопоставлен ные государственные служащие подают в отставку сразу после публичного обвинения в правонарушении, не дожидаясь судебных расследований. Следствие и суд – потом.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Создание сайтов.